ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ

Tο Ινστιτούτο Εργασίας της ΟΤΟΕ ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1990 με απόφαση των οργάνων της Ο.Τ.Ο.Ε. και αποτελεί την κλαδική έκφραση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ)

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) είναι η τριτοβάθμια οργάνωση του Συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας μας, στην οποία εκπροσωπούνται όλες οι συνδικαλιστικές παρατάξεις.

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ιδρύθηκε το 1910 και αποτελεί την μεγαλύτερη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση της χώρας. Ο χώρος δράσης του είναι το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας. Απαρτίζεται από 453 Πρωτοβάθμια Σωματεία μέλη που εκπροσωπούν 299.000 περίπου εργαζόμενους στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

UNI Global Union

UNI is the Global Union for skills and services. We represent 900 trade unions and 20 million workers worldwide.

Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.)

O Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) είναι αυτόνομο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ιδρύθηκε το 1990 με το ν.1876/1990 με έδρα την Αθήνα, και άρχισε να λειτουργεί το 1992.

Οργανισμός Εργατικής Εστίας

Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας  είναι ανταποδοτικός φορέας κοινωνικής πολιτικής για τις ασθενέστερες εισοδηματικά τάξεις και κοινωνικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες της χώρας, ενώ παράλληλα ενισχύει οικονομικά το συνδικαλιστικό κίνημα.

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)

Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) ιδρύθηκε το 1954 (Ν.2963/1954) με στόχο τη στεγαστική αποκατάσταση εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας, μέσω της παροχής σ’ αυτούς ενίσχυσης προκειμένου να αποκτήσουν ιδιόκτητη κατοικία.

Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

Ο Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) είναι το κύριο όργανο εφαρμογής της Κυβερνητικής Πολιτικής για την απασχόληση, ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις ταχείας προσαρμογής της προσφοράς εργασίας προς τις απαιτήσεις της ζήτησης, σε αρμονία με το εκάστοτε Πρόγραμμα Οικονομικής Ανάπτυξης της Χώρας και τις συναφείς κατευθύνσεις και οδηγίες του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ)
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) είναι ο φορέας εκπροσώπησης των ελληνικών και ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα.Copyright ©2010 OTOE
 

  Γραμματείες
 

  Επισκεφθείτε ...


Ινστιτούτο Εργασίας
ΟΤΟΕ
 
Δι. Κ. Ε.Τε.
 

  Το δίκτυό μας